S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

NAJPREDÁVANEJŠÍ

 

Hodnotenia z Modrykonik.sk, pre PRO www.mileobchod.sk

 

MasterCard Secure Code Verified by VISAVISA

VISA ElectronMasterCardMasterCard Electronic

Maestrogopay_bannery-modre

 

 


 

 

Tento e-shop je certifikovaný.

 

 

 

 

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

 

 

 alt=

ANKETA

Ako ste sa o nás dozvedeli?

Facebook 40% Modry koník 21% Heureka 18% Iné 21%

KONTAKTY

MILE obchod s.r.o.
Puškinova 21
902 01 Pezinok
tel: 0948901415
info(a)mileobchod.sk

» Štatút súťaže

Článok I.
Usporiadateľ súťaže
MILE obchod, s.r.o., Puškinova 21, 902 01 Pezinok, IČO: 47431270, nie sme platitelia DPH, spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vo vložke číslo 92468/B

Článok II.
Názov súťaže
Vyhrajte darčekovú poukážku v hodnote 20 EUR na Mikuláša.


Článok III.
Miesto priebehu súťaže
Súťaž prebieha spoločne na území Slovenská republiky prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK ( ďalej len "miesto konania súťaže").

Článok IV.
Organizátor súťaže
MILE obchod, s.r.o., Puškinova 21, 902 01 Pezinok, IČO: 47431270, nie sme platitelia DPH, spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vo vložke číslo 92468/B

Článok V.
Spracovateľ osobných údajov
MILE obchod, s.r.o., Puškinova 21, 902 01 Pezinok, IČO: 47431270, nie sme platitelia DPH, spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vo vložke číslo 92468/B

Článok VI.
Trvanie súťaže
Súťaž prebehne od 01.12.2016 do 06.12. 2016 do 18:00

Článok VII.
Podmienky účasti v súťaži
1. Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celú dobu súťaže aktívny svoj FACEBOOK účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len "súťažiaci"). Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá používania siete FACEBOOK uvedená na www.facebook.com/terms.php.
2. Hlasujúci má po celú dobu súťaže aktívny účet FACEBOOK.

Článok VIII.
Priebeh súťaže
1. Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť nasledovnými spôsobmi, a to označením súťažného príspevku tlačidlom „Páči sa mi to“ („Like“) alebo uvedením komentáru pod konkrétny súťažný príspevok. Konkrétny spôsob zapojenia do súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku.
2. Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku.
3. Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.
4. Celkový počet výhercov konkrétnej súťaže, ktorý bude vyžrebovaný usporiadateľom súťaže, bude určený v príslušnom súťažnom príspevku.
5. Spôsob určenia výhercu súťaže spomedzi účastníkov súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku

Článok IX.
Výhra a jej odovzdanie
1. Predmet výhry konkrétnej súťaže je uvedený v súťažnom príspevku.
2. Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 3 dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo strany usporiadateľa súťaže pod daný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie, pričom bude zároveň vyzvaný, aby usporiadateľa súťaže kontaktoval na FACEBOOK stránke „mileobchod.sk“ prostredníctvom súkromnej FACEBOOK správy alebo zaslaním e mailu na adresu info@mileobchod.sk. V prípade, ak sa výherca súťaže do 5 dní od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, je usporiadateľ súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.
3. O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný usporiadateľom súťaže prostredníctvom súkromnej FACEBOOK správy alebo zaslaním e mailu na jeho adresu.
4. Usporiadateľ súťaže zašle výhru výhercovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy výherca súťaže poskytol usporiadateľovi súťaže kompletné kontaktné údaje.
5. Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej prepravcom, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany usporiadateľa súťaže.

Článok X.
Ďalšie dôležité podmienky súťaže
1. Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude vždy k dispozícii na odkaze „ŠTATÚT  SÚŤAŽE“.
2. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
3. Organizátor a usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného typu.
4. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napríklad v dôsledku duplicity FACEBOOK účtov, nemá nárok na výhru.
6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka:
a, ktorého správanie či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty FACEBOOK).
b, ktorého správanie či FACEBOOK profil odporuje pravidlám sociálnej siete FACEBOOK.
7. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a prípadné vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti FACEBOOK.
8. Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorým bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom prepravcu.
9. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a organizátora súťaže, a osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancov blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra jej nebude odovzdaná a prepadá v prospech usporiadateľa súťaže.

Článok XI.
Ochrana osobných údajov
1. Účasťou v súťaži každý účastník súťaže dáva usporiadateľovi súťaže, v súlade s ustanovením § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o OOÚ“) dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa pre doručenie za účelom doručenia výhry zo súťaže. Súhlas platí jeden rok, po uplynutí ktorého budú poskytnuté osobné údaje zlikvidované v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona o OOÚ.
2. Účastník súťaže dáva súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, na webovej stránke usporiadateľa súťaže. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
3. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.
4. Organizátor neposkytne osobné údaje účastníka súťaže tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie výhry, štátnym orgánom v prípade kontroly, účtovníckej spoločnosti z dôvodu vedenia účtovníctva.
5. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla usporiadateľa súťaže, alebo osobne odvolať svoj súhlas udelený podľa tohto článku., inak zanikne po uplynutí jedného roka ako je hore uvedené.
6.V zmysle ustanovenia § 28 zákona o OOÚ má účastník súťaže právo prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť, doplniť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu, ako aj právo na ospravedlnenie, peňažné zadosťučinenie alebo peňažnú náhradu, ak bolo jednaním usporiadateľa porušené právo účastníka súťaže na ľudskú dôstojnosť, osobnú česť, dobrú povesť či právo na ochranu mena.
7. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia usporiadateľovi súťaže a má za následok stratu nároku na odovzdanie výhry, ak bude doručené pred jej odovzdaním.

XII.
Záverečné ustanovenia
1. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK.
2. Tieto pravidlá súťaže sú úplné a záväzné pre všetkých účastníkov súťaže.

V Pezinku  dňa 01.12.2016

Lenka Šingliarová                               MichalDuban
konateľ spoločnosti                          konateľ spoločnosti

MGIzN