PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov v internetovom obchode www.mileobchod.sk a pri práci s osobnými údajmi.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sumarizujú zásady akými spracovávame vaše osobné údaje. Pri svojej činnosti dbáme na to, aby osobné údaje boli v maximálnej miere chránené, aby ich spracovanie bolo len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas.

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli www.mileobchod.sk poskytujete svoj súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle  nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona  č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“).

Definície pojmov.

Dotknutá osoba – každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané

E-shop – webová aplikácia s ponukou tovarov a služieb, ktoré je možné objednať

GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov zo dňa 27. apríla 2016

Obchod – prevádzkareň predávajúceho, v ktorom je možné nakúpiť tovar alebo služby

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby

Prevádzkovateľ – osoba, ktorá určia spôsob a vymedzila účel spracúvania osobných údajov.

 Informácie o prevádzkovateľovi a jeho kontakty.

Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ a jeho sprostredkovatelia.

Prevádzkovateľom je MILE obchod s.r.o. so sídlom Puškinova 21, 902 01 Pezinok, IČO: 47431270, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vo vložke číslo 92468/B, pričom tento prevádzkovateľ určuje prostriedky a účel spracúvania osobných údajov zákazníkov ako aj zodpovedá za spracúvanie získaných osobných údajov.

Ak máte otázky ohľadom ochrany osobných údajov môžete nás kontaktovať:

 1. telefonicky na tel. číslo 0948901415,
 2. e-mailom na info@mileobchod.sk,
 3. poštou na adrese sídla spoločnosti uvedenú vyššie.

Účel, právny základ a doba spracovania osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely a uchovávame ich počas nižšie uvedenej doby.

a) Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie,

Pokiaľ ste si u nás založili zákaznícky účet a/alebo u nás urobili objednávku, spracovávame Vaše osobné údaje za účelom plnenia vzájomných povinností zo zmluvy. Osobné údaje na tento účel spracovávame počas trvania zmluvy alebo do vybavenia všetkých Vašich pokynov, a ďalej po dobu troch rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

b) Vybavovanie Vašich dopytov a požiadaviek,

Pokiaľ ste nás kontaktovali cez chat, kontaktný formulár na našich webových stránkach alebo e-mailom či telefonicky, môžeme Vaše osobné údaje spracovávať za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Osobné údaje na tento účel spracovávame po dobu vybavenia vašej požiadavky a následne ďalších 12 mesiacov.

c) Zasielanie obchodných oznámení,

na marketingové účely, ak ste udelili súhlas prevádzkovateľovi a to odkliknutím opt in. Pod zasielaním obchodných oznámení sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky, newsletters, informácie o produktoch a novinkách. Obchodné oznámenie Vám môžeme zasielať tiež v prípade, že ste sa prihlásili k nášmu newsletteru.  Súhlas môžete vziať kedykoľvek späť, a to tak, že nás kontaktujete na info@mileobchod.sk alebo sa z newslettera odhlásite. Odhlásenie môžete vykonať kliknutím na odkaz v každom jednotlivom newsletteri. Osobné údaje na tento účel spracovávame práve do doby odvolania Vášho súhlasu, maximálne po dobu 3 rokov.

d) Zacielenie reklamy,

Pokiaľ ste naším zákazníkom, môžeme Vaše osobné údaje spracovávať tiež za účelom priameho marketingu a profilovania. Profilovanie používame na analýzu toho, čo ste u nás kúpili, to slúži na lepšie zacielenie našej reklamy a našich služieb a na to, aby sme Vám mohli ponúknuť to, čo Vás bude naozaj zaujímať.

Proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu a profilovania máte právo kedykoľvek namietať. V prípade, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese info@mileobchod.sk a vyjadríte svoj nesúhlas s týmto spracovaním, nebudeme Vaše osobné údaje na tento účel naďalej spracovávať.

Osobné údaje na tento účel spracovávame do času vznesenia námietky vyššie uvedeným spôsobom.

e) Plnenie právnych povinností,

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom plnenia našich právnych povinností, napr. účtovných a daňových. Osobné údaje na tento účel spracovávame po dobu vyžadovanú právnymi predpismi.

f) Ochrana nášho oprávneného záujmu,

Osobné údaje spracovávame za účelom ochrany našich oprávnených záujmov, napr. za účelom ochrany našich webových stránok a IT systémov proti kybernetickým útokom a inému zneužitiu. Osobné údaje na tento účel spracovávame po dobu 3 rokov od doby začatia spracovania osobných údajov, ak neustanovujú právne predpisy inak, alebo ak v odôvodnenom prípade nevznikne potreba ukladať osobné údaje po dlhšiu dobu v súvislosti s konkrétnym prípadom.

g) Personalizácia webových stránok,

Cielenie a personalizácia reklamy Používanie analytických nástrojov pre lepšie pochopenie správania našich potenciálnych zákazníkov a/alebo spotrebiteľov pri používaní našich webstránok považujeme za náš oprávnený záujem. Dané spracúvanie môže zahŕňať napr. všeobecnú analýzu správania zákazníkov pre lepšie marketingové stratégie, rozhodnutia alebo individuálnejšiu cielenú reklamu; cielené inzerovanie produktov alebo služieb; analýza úspešnosti rôznych marketingových kampaní; rozdeľovanie používateľov do viacerých segmentov pre osobnejšiu priamu marketingovú komunikáciu (ak sú splnené podmienky pre priamu marketingovú komunikáciu). Zvyšovanie povedomia v online prostredí Spracúvanie osobných údajov našich fanúšikov, či návštevníkov pri profesionálnom spravovaní našich profilov zriadených na sociálnych sieťach, vrátane využívania služieb prevádzkovateľa sociálnej siete na základe jeho zmluvných podmienok, považujeme za náš oprávnený záujem, ktorý môže byť kombinovaný s Vašim súhlasom so spracúvaním cookies, príp. iných obdobných digitálnych identifikátorov ako sú pixely. Osobné údaje na tento účel spracovávame počas trvania Vášho súhlasu.

Právnym základom na spracovanie osobných údajov je teda:

 1. naša vzájomná zmluva alebo Vaša požiadavka v prípade, že údaje spracovávame na účely a) plnenia zmluvy alebo b) vybavovanie Vašich požiadaviek a dopytov,
 2. naša zákonná povinnosť v prípade, že údaje spracovávame za účelom e) plnenia právnych povinností daných právnymi predpismi,
 3. Váš súhlas v prípade, že údaje spracovávame za účelom c) zasielania obchodných oznámení a Vy nie ste našim zákazníkom, ale prihlásili ste sa k newsletteru, a personalizácie webových stránok,
 4. náš oprávnený záujem vo všetkých ďalších prípadoch.

Zoznam spracovaných osobných údajov vrátane ich účelov.

Kategória osobných údajov

Účel spracúvania osobných údajov

Meno a priezvisko, obchodná firma

Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Vybavovanie Vašich dopytov a požiadaviek; Zasielanie obchodných oznámení; Cielenie reklamy; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu

IČO, DIČ

Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu; Personalizácia webových stránok

Korešpondenčná adresa

Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Cielenie reklamy; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu

Fakturačná adresa

Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Cielenie reklamy; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu

E-mailová adresa

Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Vybavovanie Vašich dopytov a požiadaviek; Zasielanie obchodných oznámení; Cielenie reklamy; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu; Personalizácia webových stránok

IP adresa

Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu

Telefónne číslo

Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Vybavovanie Vašich dopytov a požiadaviek; Zasielanie obchodných oznámení; Cielenie reklamy; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu

Číslo účtu a iné transakčné údaje

Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu

Údaje o zakúpenom tovare, jeho cene a dátume nákupu

Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Cielenie reklamy; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu; Personalizácia webových stránok

Údaj o tom, z akého zariadenia sa prihlasujete

Personalizácia webových stránok

 

Ďalší príjemcovia.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám. Počas spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytnuté aj tretím stranám ako dopravcom, kuriérom, bankám a podobne. OÚ kupujúceho sú spracovávane, len za účelom plnenia zmluvy a na nevyhnutný čas.

Orgány verejnej moci.

Orgánom verejnej moci oznamujeme Vaše osobné údaje len na základe Vašich pokynov a ďalej v prípadoch, kde tak ukladá zákon v zmysle platnej právnej úpravy, alebo z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích osôb.

Nástroje na hromadnú komunikáciu.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s partnermi, ktorí pre nás zaisťujú možnosť hromadnej komunikácie. Medzi zdieľané údaje môže patriť Vaše meno a priezvisko, e-mail, obchodná firma, IČO/DIČ, telefónne číslo, fakturačná/korešpondenčná adresa alebo číslo účtu.

 • Mailchimp - mailingový nástroj spoločnosti The Rocket Science Group LLC zo Spojených štátov používame na rozosielanie obchodných oznámení. Služba Mailchimp spĺňa požiadavky Európskej únie na spracovanie a prenos osobných údajov na základe data processing addendum.

Preprava.

Vaše osobné údaje zdieľame s dopravcami tak, aby sme Vám mohli riadne doručiť Vašu objednávku. Medzi zdieľané údaje môže patriť Vaše meno a priezvisko, e-mail, obchodná firma, IČO/DIČ, telefónne číslo, fakturačná/korešpondenčná adresa, číslo účtu alebo údaje o objednávke.

 • Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., IČO 35 834 498, so sídlom Technická 7, 82104 Bratislava (ďalej len DPD),
 • Packeta Slovakia s. r. o., IČO 48 136 999 , so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava,
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., s.r.o., IČO 36 624 942, so sídlom Budča 1039, 962 33 Budča (ďalej len GLS).

Poskytovatelia platobných služieb a plnenie účtovných povinnosti.

Vaše osobné údaje zdieľame s poskytovateľmi platobných a účtovných služieb za účelom realizácie platieb a vedenia učtovnictva Medzi zdieľané údaje môže patriť Vaše meno a priezvisko, e-mail, obchodná firma, IČO/DIČ, telefónne číslo, fakturačná/korešpondenčná adresa, číslo platobnej karty alebo číslo účtu.

 • Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO 36 869 376, so sídlom Dunajská 1, 811 08 Bratislava.
 • Všeobecná úverová banka, a.s., IČO 313 20 155, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,
 • Shoptet s.r.o., IČO: 53607791, so sídlom Galvániho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 151475/B Shoptet.
 • STORMWARE s.r.o., IČO 36 244 791, so sídlom Matúšova 48, 811 04 Bratislava.

Poskytovatelia služieb spojených s našimi webovými stránkami.

V súvislosti s našimi webovými stránkami využívame poskytovateľov ďalších služieb. Medzi zdieľané údaje môže patriť Vaše meno a priezvisko, e-mail, obchodná firma, IČO/DIČ, telefónne číslo, fakturačná/korešpondenčná adresa, údaje o nakúpených produktoch, IP adresa.

 • Websupport, s.r.o., IČO 36 421 928, so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava - webhosting.
 • Bohemiasoft s.r.o., IČO 28 090 403, so sídlom Rudolfovská tř. 247/85 PSČ 37001 České Budějovice, Česká republika – správa servera.
 • Shoptet a.s., IČ 28 935 675, so sídlom Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6 Česká republika – správa servera
 • Google Ireland Limited, so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko – Google Ads, Google GSuite a Google Analytics. Spoločnosť spĺňa požiadavky Európskej únie na spracovanie a prenos osobných údajov na základe Data Processing Amendment.
 • Meta Platforms Ireland Limited - Grand Canal Square,Grand Canal Harbour,Dublin 2, Dublin, D02x525, Ireland – Facebook, Instagram. Spoločnosť spĺňa požiadavky Európskej únie na spracovanie a prenos osobných údajov na základe Data Processing Amendment.
 • Microsoft Corporation so sídlom One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Prehlásenie spoločnosti Microsoft o zásadách ochrany osobných údajov.
 • Smartsupp.com, s.r.o.,  IČO 03 668 681, so sídlom Šumavská 31, 602 00 Brno, Česká republika -  prevádzka chatovacej aplikácie na našich webových stránkach.
 • Heureka Group a.s., IČO 07 822 774, so sídlom Karolínska 650/1, 18 000 Praha, česká republika -  prieskum spokojnosti zákazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi.

Všetky osobné údaje, ktoré získavame žiadame výhradne od Vás, nie od iných zdrojov.

 Aká máte práva v oblasti ochrany osobných údajov?

 

Vaše právo

Upresnenie práva

na informácie

máte právo na informácie, kto, ako, načo, ako dlho a podobne spracúva Vaše osobné údaje (sú to informácie zverejnené v tomto dokumente)

na prístup k údajom

môžete požadovať informácie kto pristupuje k Vašim osobným údajom. Výpis z tohto práva je formáte, ktorý sme si ustanovili. Túto požiadavku môžete adresovať písomne alebo e-mailom.

na opravu

v prípade ak sú osobné údaje neaktuálne, môžete požadovať o ich opravu, aby boli správne a mohlo sa s údajmi i naďalej pracovať

na vymazanie

ak nechcete aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, môžete ho požiadať o ich vymazanie, pričom prevádzkovateľ ich vymaže. To neplatí v prípade ak tieto údaje musí spracúvať alebo archivovať podľa zákona

obmedzenie spracovania

týka sa iba v prípade ak údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. V prípade podania námietky počas doby jej posudzovania je možné toto právo uplatniť a spočíva v skutočnosti, že v danom období osobné údaje nebudú spracúvané.

odvolanie súhlasu so spracovaním

sa uplatňuje v prípade jeho udelenia ak už dotknutá osoba nemá záujem aby takéto údaje podľa daného súhlasu boli ďalej spracúvané, môže súhlas odvolať a prevádzkovateľ osobné údaje už nebude spracúvať

na prenos osobných údajov

pričom údaje na prenos môžete požadovať iba v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo za účelom plnenia zmluvných či predzmluvných vzťahov

právo podať podnet na dozorný orgán

v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so Zákonom alebo Nariadením, máte právo podať podnet na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave, pričom kontakt nájdete na  https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob

 Ako je možné si uplatniť svoje práva?

Svoje právo si môžete uplatniť nasledovne:

 1. e-mailom,
 2. osobne,
 3. poštou.

Prevádzkovateľ má právo požadovať od dotknutej osoby primeranú úhradu nákladov alebo žiadosti nevyhovieť ak tieto budú uznané ako zjavne neopodstatnené, neprimerané alebo z dôvodu, že sa jedná o opakujúce sa žiadosti.

 Ako zabezpečujeme ochranu a ako uchovávame údaje?

Osobné údaje sú pred prístupom neoprávnených osôb, zničeniu, poškodeniu alebo strate zabezpečené v offline ako aj online režime, pričom používame náročné elektronické, organizačné a fyzické bezpečnostné opatrenia.

 Ktoré právne predpisy sa týkajú ochrany osobných údajov?

Ide o:

 • Chartu základných práv Európskej únie
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
 • Ústava Slovenskej republiky

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Kto je zodpovednou osobou?

Naša spoločnosť nemá ustanovenú zodpovednú osobu, nakoľko nie je to zákonnou nevyhnutnosťou v prípade našej spoločnosti. Vaše otázky ohľadom osobných údajov môžete smerovať však priamo na našu spoločnosť.

 Môžem nakúpiť ak mám menej ako 16 rokov?

Nie. Tento e-shop je určený iba pre užívateľov starších ako 16 rokov, avšak ak ti rodič dovolil používať našu stránku vrátanie vykonania nákupu na ňom v tomto prípade môžeš nakúpiť.

 Zásady používania malých textových súborov tzv. cookies.

 Cookies sa vytvárajú pri prezeraní stránok a ukladajú sa vo Vašom počítači. Na základe nich Vás dokážeme rozlíšiť od iných používateľov a tak Vám dokážeme priniesť intuitívnejšie vyhľadávanie a obsah stránky.

Súbory cookies, ktoré získavame sú rozdelené z časového hľadiska na nasledovné:

 1. dočasné, tieto obsahujú iba informácie o aktuálnej relácii prehliadača a sú vymazané automaticky po vypnutí prehliadača
 2. trvalé, obsahujú informácie o preferovaných nastaveniach (napr. jazyka) alebo si uložia Vaše meno a heslo na stránku ak s tým budete súhlasiť a podobne, pričom tieto súbory sa automaticky nevymažú, ale musíte ich vymazať manuálne.

Zároveň aj podľa účelu sa cookies delia na nasledovné:

 1. technické resp. funkčné cookies – (patria medzi dočasné) a obsahujú nevyhnutné informácie o stránke, jej zabezpečení a pod.
 2. perferenčné – sú podstatné pre riadne fungovanie stránky, pričom obsahujú informácie o zvolenom jazyku alebo majú uložené (ak ste s ním súhlasili) Vaše prihlasovacie údaje
 3. analytické / výkonnostné – identifikujú návštevníkov a získavajú o nich štatistické a analytické cookies. Vďaka týmto dokážeme zrátať počet návštevníkov alebo zásobiť sa určitým, najviac vyhľadávaným tovarom alebo znížiť jeho cenu
 4. reklamné – udržiavajú prehľad o vašich návštevách stránok, prezeraných stránkach alebo produktoch, za účelom poskytovania presnejšie cielenej reklamy, pričom tieto údaje poskytujete dobrovoľne avšak tieto súbory sú trvalými súbormi, t.j. nemažú sa automaticky, ale ich vymazanie musíte uskutočniť vy

Nastavanie súborov cookies je možné vykonať v nastavaniach konkrétneho internetového prehliadača, ktorý používate ako aj na našej internetovej stránke.

 Prehľad súborov cookies.

 Nevyhnutné:

show_cookie_message

 

Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty

1 rok

zlcmid

Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu.

1 rok

cfruid

Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok

relácia

auth

Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka.

1 rok

csrftoken

Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF).

1 rok

 

Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky.

relácia

AWSALBCORS

Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť.

6 dní

 Perferenčné:

LaSID

Umožňuje webu rozpoznať návštevníka za účelom optimalizácie funkčnosti chat-boxu.

relácie

 Analytické:

_ga

Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.

2 roky

_gid

Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.

1 deň

_hjid

Nastaví jedinečné ID pre reláciu. To umožňuje webu získavať údaje o správaní návštevníkov na štatistické účely.

1 rok

_hjTLDTest

Zisťuje hodnotenie SEO pre aktuálny web. Táto služba je súčasťou štatistickej a analytickej služby tretej strany.

relácie

__utmz

Ukladá zdroj návštevnosti alebo kampaň, ktorá vysvetľuje, ako sa používateľ dostal na váš web. Súbor cookie sa vytvorí pri spustení knižnice javascriptu a aktualizuje sa zakaždým, keď sú dáta odoslané do Google Analytics.

6 mesiacov

__utmt

Používa sa na obmedzenie rýchlosti požiadaviek.

10 minút

__utmc

Nepoužíva sa v ga.js. Nastavené pre interoperabilitu s urchin.js. Historicky tento súbor cookie fungoval v spojení so súborom cookie __utmb to určiť, či bol používateľ v novej relácii/návšteve.

30 minút

__utmb

Používa sa na určenie nových relácií/návštev. Súbor cookie sa vytvorí pri spustení knižnice javascriptu a neexistujú žiadne existujúce súbory cookie __utmb. Súbor cookie sa aktualizuje zakaždým, keď sú dáta odoslané do Google Analytics.

Relácie

__utma

Používa sa na rozlíšenie používateľov a relácií. Súbor cookie sa vytvorí pri spustení knižnice javascriptu a neexistujú žiadne existujúce súbory cookie __utma. Súbor cookie sa aktualizuje zakaždým, keď sú dáta odoslané do Google Analytics.

Trvalé

_gat

Súbor cookie Google Analytics na zníženie rýchlosti požiadaviek.

1 deň

_pk_id#

Zhromažďuje štatistické údaje o návštevách používateľa na webe, ako je počet návštev, priemerná doba strávená na webe a prečítané stránky.

2 roky

_pk_ses#

Používa platforma Piwik Analytics na sledovanie požiadaviek na stránku od návštevníka počas relácie.

1 deň

LaVisitorNew

Tento súbor cookie sa používa na počítanie, koľkokrát rôzni návštevníci navštívili webovú stránku – to sa deje tak, že sa návštevníkovi priradí ID, takže sa návštevník nezaregistruje dvakrát.

1 deň

piwik.php

Zhromažďuje štatistické údaje o návštevách používateľa na webe, ako je počet návštev, priemerná doba strávená na webe a aké stránky boli prečítané.

Relácie

collect

Používa sa na odosielanie dát do Google Analytics o zariadení a správaní návštevníka. Sleduje návštevníka naprieč zariadeniami a marketingovými kanálmi.

Relácie

 Reklamné: 

PAPVisitorID

Používa sa pre cielené reklamy a na dokumentáciu účinnosti každej jednotlivej reklamy.

1 rok

_gat_gtag_UA_*

Používa sa na obmedzenie rýchlosti požiadaviek. Ak je služba Google Analytics implementovaná prostredníctvom Správcu značiek Google, bude tento súbor cookie pomenovaný _dc_gtm_.

1 hodina

_gcl_au

Používa Google AdSense na experimentovanie s účinnosťou reklamy na webových stránkach využívajúcich ich služby.

3 mesiace

_gcl_gb

Tie používa Google Conversion Linker na meranie údajov o kliknutiach, aby boli konverzie merané efektívne. Keď návštevník klikne na akúkoľvek reklamu na tomto webe, adresa URL konverznej stránky zvyčajne obsahuje informácie o kliknutí. Služba Google Ads potom použije informácie o kliknutí na priradenie konverzie k kliknutiu, ktoré sem návštevníka priviedlo.

3 mesiace

_gcl_aw

Tie používa Google Conversion Linker na meranie údajov o kliknutiach, aby boli konverzie merané efektívne. Keď návštevník klikne na akúkoľvek reklamu na tomto webe, adresa URL konverznej stránky zvyčajne obsahuje informácie o kliknutí. Služba Google Ads potom použije informácie o kliknutí na priradenie konverzie k kliknutiu, ktoré sem návštevníka priviedlo.

3 mesiace

_fbp

Používa Facebook na poskytovanie radu reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od tretích strán inzerenti.

3 mesiace

_pin_unauth

Používa Pinterest na sledovanie využívania služieb.

1 rok

_pinterest_sess

Nevyhnutné pre integráciu Pinterestu na web. Pinterest.com poskytuje na webe audiovizuálnu službu.

1 rok

_routing_id

Používa Pinterest na sledovanie využívania služieb.

Relácie

ads/ga-audiences

oužíva Google AdWords na opätovné oslovenie návštevníkov, ktorí pravdepodobne vykonajú konverziu na zákazníkov na základe správania návštevníkov online na rôznych weboch.

Relácie

tr

Používa Facebook na poskytovanie radu reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán.

Relácie

v3

Používa Pinterest na sledovanie využívania služieb.

Relácie

NID

Registruje jedinečné ID, ktoré identifikuje zariadenie vracajúceho sa používateľa. ID sa používa pre cielené reklamy.

6 mesiacov

zte#

Uloží Zopim Live Chat ID, ktoré rozpozná zariadenie medzi návštevami počas chatovej relácie.

relácie

 Ďalšie informácie.

Súbory cookies môžete v nastaveniach svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si povoliť len niektoré (v závislosti od typu prehliadača). Pokiaľ nepovolíte použitie cookies, niektoré funkcie internetových stránok nemusia fungovať tak, ako by mali.

Nastavenie súkromia vo Vašom počítači, kde možno použitie cookies odmietnuť či zakázať, nájdete v menu príslušného internetového prehliadača. Nastavenia súborov cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch nájdete v nasledujúcich odkazoch:

Záverečné ustanovenia.

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.03.2024. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.